Porady

Obsługę modeli GM-S II i GSM III sygnalizatorów szamba przedstawia HPD

03.04.2015

Ustawienie Alarmowego poziomu załączenia urządzenia następuje w trakcie montażu. Poziom ten może być ustawiony dowolnie na życzenie użytkownika, uwzględniając rezerwę czasową od zasygnalizowania stanu alarmowego do całkowitego napełnienia zbiornika szamba.

Obsługa modeli GM-S II i GSM III sygnalizatorów szamba przedstawia HPDZielona dioda "OK." (nr. 1 rys. poniżej) informuje, że urządzenie jest w stanie czuwania i poziom fekaliów w zbiorniku nie osiągnął poziomu alarmowego.

Zapalenie się czerwonej diody migającej (nr. 2) oraz włączenie się sygnału dźwiękowego informuje, że poziom cieczy - szamba w zbiorniku osiągnął poziom alarmowy. Jest to sygnał, że należy zlecić wywóz nieczystości płynnych w terminie nie dłuższym niż został on ustalony przy montażu. W tym czasie można normalnie korzystać ze wszystkich urządzeń sanitarnych.

Model GSM III po przejściu w stan alarmowy może wysłać SMS-y do ośmiu abonentów np.: do właściciela nieruchomości, do firmy asenizacyjnej (wywożącej ścieki), służb technicznych, itp.
Wysłanie SMS-ów wymaga jednak zaprogramowania urządzenia.

Należy pamiętać, że ilość dni rezerwy czasowej jest wartością przybliżoną wyliczoną na podstawie średniego dziennego zużycia wody.

Sygnał dźwiękowy można wyłączyć  za pomocą przycisku (nr.3).

Wyłączenie sygnału dźwiękowego będzie sygnalizowane przez zapalenie się niebieskiej diody (nr.4), czerwona dioda migająca nadal będzie sygnalizowała stan ALARMOWY.

Naciśnięcie przycisku "C" (nr.5) spowoduje ponowne uruchomienie sygnału dźwiękowego jeżeli zbiornik jest pełny.

Po opróżnieniu zbiornika (szamba) należy zresetować urządzenie przyciskając przycisk "C", sygnalizator przejdzie w stan czuwania, co będzie sygnalizowane świeceniem się diody zielonej.

UWAGA! czasami po opróżnieniu zbiornika przez pewien czas (do kilku godzin) nie można zresetować urządzenia. Zjawisko to może być spowodowane wolnym obciekaniem cieczy z sondy.

Informacje ogólne i zasady bezpiecznego użytkowania:

 •     urządzenie zasilane jest zasilaczem 230/12V,
 •     urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego
 •     urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0oC
 •     chronić przed zalaniem wodą lub innymi cieczami
 •     nie dotykać żadnego z elementów mokrymi rękami
 •     zabezpieczyć przewody elektryczne przed zerwaniem lub uszkodzeniem
 •     przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu odłączyć zasilanie wyjmując zasilacz z gniazda 230V
 •     nie wykonywać napraw samodzielnie, zerwanie lub uszkodzenie plomb zabezpieczających powoduje utratę gwarancji
 •     w przypadku wadliwego działania powiadomić producenta lub dystrybutora
 •     producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia
 • Uwagi dotyczące ochrony środowiska:

urządzenia oznaczone tym symbolem po zużyciu nie mogą być wyrzucane do pojemnika na normalne odpady pochodzące z gospodarstw domowych, lecz muszą być przekazane od punktu zbierającego odpady elektryczne i elektroniczne w celu  dokonania ich recyklingu. Dzięki takiemu postępowaniu możecie Państwo przyczynić się w znacznym stopniu do ochrony środowiska. Informacje o punktach zbioru znajdziecie Państwo w Miejscowym Urzędzie Miasta lub Gminy.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: HPD

Firma powiązana:

Hpd

Telefon 22 799 26 37, 604 155 065
www.hpd.com.pl
hpd@hpd.com.pl

Hpd