Porady

Wadex: Jak prawidłowo wykonać instalację spalinową?

30.10.2014

Rozwiązania konstrukcyjne instalacji spalinowej powinny zapobiegać zawilgoceniu tej instalacji na całej długości. Wszystkie elementy systemów WADEX spełniają ten warunek. Wykonane ze stali kwasoodpornej są w pełni odporne na wilgoć.

Jak prawidłowo wykonać instalację spalinową?

Rozwiązania konstrukcyjne instalacji spalinowej powinny zapewnić możliwość dostępu do jej kontroli w trakcie eksploatacji.

Instalacja spalinowa powinna być szczelna.

Wszystkie elementy instalacji spalinowej powinny być wykonane i oznakowane zgodnie z aktualną aprobatą techniczną.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wewnętrzne powierzchnie instalacji odprowadzającej spaliny "mokre" powinny być odporne na ich destrukcyjne oddziaływanie.

Wszystkie elementy kominowe WADEX są produkowane ze stali szlachetnych 1.4404 i 1.4301 według PN EN 10088 co gwarantuje spełnienie powyższego warunku.
Obudowy kanałów spalinowych powinny mieć odporność ogniową, co najmniej 60 minut. Dopuszcza się obudowy z cegły pełnej grubości 12cm murowane na zaprawie cementowo - wapiennej z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PRZEWODÓW SPALINOWYCH (KOMINÓW) WYSOKOŚĆ KOMINA
■ wysokość komina musi spełniać warunki określone przepisami o ochronie powietrza atmosferycznego (komin powinien być takiej wysokości, aby nastąpiło rozproszenie emitowanych zanieczyszczeń chemicznych w powietrzu atmosferycznym poniżej wartości dopuszczalnej); przepis ten dotyczy kotłowni powyżej 300kW
■ minimalna wysokość efektywna komina, liczona od paleniska do wylotu komina, do którego jest podłączony piec powinna wynosić;
■ dla kotłów opalanych gazem - 4,0m.
■ dla kotłów opalanych olejem opałowym - 5,0m.
■ minimalna wysokość komina dla przepływowych gazowych grzejników wody oraz dla gazowych kotłów grzewczych z palnikiem inżektorowym o mocy nieprzekraczającej 35kW wynosi 2,0m. liczona od przerywacza ciągu do wylotu komina.

źródło i zdjęcie: PPH WADEX S.A.

Firma powiązana:

PPH WADEX S.A.

Telefon 71 336 70 80
www.wadex.pl
sprzedaz@wadex.pl

PPH WADEX S.A.