Porady

Jakie są wymagania dla kotłowni z kotłem na paliwo stałe?

22.07.2014

Magdalena Najgeburska-Dziubeła Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO radzi: Wymagania, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Znowelizowane rozporządzenie rozróżnia trzy rodzaje kotłowni w zależności od mocy zainstalo wanego źródła ciepła. W przypadku kotłów o mocy cieplnej nominalnej nie przekraczającej 10 kW, dopuszcza się montaż na poziomie ogrzewanych pomieszczeń w pomieszczeniu nie będącym pomieszczeniem mieszkalnym. Warunkiem montażu jest kubatura pomieszczenia, która nie może być mniejsza niż 30 m3 i jednocześnie wynosi co najmniej 4 m3 na 1 kW nomi nalnej mocy cieplnej kotła.

Powinien być także zapewniony dopływ powietrza do pomieszczenia, gdzie zainstalowany jest kocioł, w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła. Kotły na paliwa stałe o mocy do 25 kW należy instalować w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlo kalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń.

Wentylacja nawiewna kotłowni powinna być zrealizowana w postaci otworu niezamykalnego o powierzchni co najmniej 200 cm2, umieszczonego nie wyżej niż 1 m od poziomu podłogi kotłowni. Wentylacja wywiewna powinna mieć kanał wywiewny z niepalnego materiału o prze kroju nie mniejszym niż 14 × 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni, a kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach. Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową.

Kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w sto sunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej ko mina. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Wysokość kotłowni w nowych budynkach nie po winna być mniejsza niż 2,2 m, a w przypadku budynków istnie jących dopuszczalna wysokość to minimum 1,9 m. Paliwo po winno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu tech nicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł, jednak nie bliżej niż 400 mm od kotła.

Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku podłogi z materiałów palnych, powinna być obita blachą stalową grubości co najmniej 0,7 mm, na odległość minimum 0,5 m od krawędzi kotła.

źródło i zdjęcie: DEFRO