Porady

Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

25.06.2014

Bogusław Wójcik REGULUS-system radzi: Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego.

Formułowane są nowe, indywidualnie dopasowane, strategie ogrzewania. Potrzeby cieplne obiektów są coraz mniejsze, a w ich bilansie cieplnym coraz większy udział procentowy mają uzyski ciepła pochodzące od rozmaitych urządzeń wytwarzających ciepło, czy też zmiennego nasłonecznienia. Są one nieprzewidywalne, zarówno co do czasu ich wystąpienia, jak i co do ilości pozyskanego "przy okazji" ciepła.

Jeśli doprowadzimy wnętrze całego domu do temperatury np. 20° C i wyjdziemy do pracy na 10 godzin wyłączając całkowicie ogrzewanie, oznaczać to będzie, że w domu nie będzie żadnego
elementu o temperaturze wyższej niż jego ustabilizowana temperatura wnętrza czyli 20° C.
W ciepłym, dobrze akumulującym ciepło domu, temperatura w tym czasie nie spadnie lub spadnie o ułamek stopnia.

Analogicznie można postąpić w nocy w części domu (np. sypialnia) lub we wszystkich pomieszczeniach. Przy ogrzewaniu grzejnikami o małej masie całkowitej (mała masa grzejników wraz z wodą) - takimi jak np. grzejniki REGULUS-system - z uwagi na bardzo krótki czas rozruchu instalacji oraz jej szybkie stygnięcie po wyłączeniu, planowane przerwy w grzaniu mogą być maksymalnie wydłużone, a okresy grzania mogą być maksymalnie skrócone.

Wyłączając ogrzewanie, włączamy oszczędzanie energii. Tylko system grzejnikowy o małej bezwładności cieplnej umożliwia sytuację, w której górna granica temperatury określona
przez użytkownika, nigdy nie jest przekroczona.

Rozpoczęcie grzania pełną zadaną mocą lub jego zaprzestanie następuje w stosunkowo krótkim czasie. Przy ogrzewaniu opartym na grzejniku o dużej bezwładności cieplnej takim jak ogrzewanie
podłogowe, zadana temperatura powietrza często jest przekraczana. Co to znaczy dla komfortu cieplnego? Brak przewyższenia temperatury powyżej zadanej, czyli tej uznanej przez
nas za komfortową, oznacza brak niepotrzebnych strat energii.

Mniejsza dT pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem domu to mniejsza utrata ciepła, większa dT to większe straty ciepła. I tu leży główne źródło oszczędności w użytkowaniu grzejników o znikomej
bezwładności cieplnej.

źródło i zdjęcie: REGULUS-system

Firma powiązana:

REGULUS - system

Telefon 33 496 99 99, 33 815 10 25
www.regulus.com.pl
regulus@regulus.com.pl

REGULUS - system