Porady

Strop TERIVA TERMO SYSTEM jako odpowiedź na nowe wymagania cieplne

12.05.2014

Z dniem 1. stycznia 2014 weszły w życie zmiany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013).  Zmiany w tym akcie prawnym dotyczą przede zagadnień oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.    

Jest to konsekwencja wdrażania w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Celem tych działań jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Tabela 1. Porównanie wymagań izolacyjności cieplnej przegród poziomych zawartych w nowym Rozporządzenia (WT2013) oraz już nieaktualnych z Rozporządzenia z 2008r. (WT2008)

W obowiązującym do końca 2013 roku Rozporządzeniu (WT 2008) istniał zapis „Budynek i jego instalacje ogrzewcze,wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie”.

W zmienionym Rozporządzeniu (WT2013) pojawiają się już odpowiednio sformułowane wymagania.  Nowoprojektowane budynki będą musiały spełniać jednocześnie wymagania co do minimalnej izolacyjności termicznej przegród (współczynnik U), jak również co do maksymalnego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP). Oba wymogi będą się konsekwentnie zwiększać wraz z początkiem 2017 roku oraz 2021 roku. Ma to na celu przygotowanie rynku budowlanego na spełnienie wymogu dyrektywy europejskiej, według której  docelowo, od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowoprojektowane budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. W tabeli 1. przedstawiono nowe wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(max) dla przegród poziomych i porównano je z obowiązującymi do końca 2013r.  

Istotną zmianą jest również zniesienie podziału wymagań izolacyjności cieplnej na grupy budynków, jakie występowały w nieaktualnym już Rozporządzeniu (Budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowego, Budynki użyteczności publicznej, Budynki produkcyjne, magazynowe i gospodarcze).
W związku z powyższym, przy projektowaniu i budowie obiektu budowalnego konieczne będzie spojrzenie kompleksowe na izolacyjność cieplną i oszczędność energii. Przy tak wysokich wymaganiach nie można ograniczyć się jedynie do doboru odpowiedniej grubości warstwy izolacji cieplnej przegród zewnętrznych. Należy zwrócić uwagę, na budowę i parametry termoizolacyjne elementów konstrukcyjnych, nie skupiając się jedynie na materiałach ściennych. Izolacyjność cieplna przegród poziomych takich jak stropodachy czy stropy międzykondygnacyjne oddzielające przestrzenie ogrzewane od nieogrzewanych, mają również istotny wpływ na zapotrzebowanie budynku na ciepło w sezonie grzewczym.  

Odpowiedzią na nowelizację Rozporządzenia jest system stropowy TERIVA TERMO SYSTEM, który dzięki swym podwyższonym właściwościom termoizolacyjnym, jest w stanie sprostać rosnącym wymaganiom cieplnym. W skład systemu TERMO wchodzą trzy odrębne warianty konstrukcyjne, polegające na zastosowaniu odmiennych elementów do wypełnienia przestrzeni między kratownicowymi belkami stropowymi. W poszczególnych wariantach stropu, do wypełnienia tych przestrzeni stosuje się następujące elementy:

 • 5-komorowy pustak keramzytobetonowy TERIVA PLUS (posiada nadlewkę z keramzytobetonu, przez co nie wymaga dodatkowego nadbetonu, a ilość nadlewki keramzytobetonowej daje dodatkowe parametry termoizolacyjne),
 • 10-komorowy pustak keramzytobetonowy TERIVA TERMO (podniesione parametry termoizolacyjne dzięki usunięciu mostków termicznych pomiędzy komorami),
 • kształtka styropianowa TERIVA LIGHT, która tworzy najlżejszy i ‘najcieplejszy’  strop gęstożebrowy na rynku.

Jak widać stropy TERIVA TERMO SYSTEM charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami termoizolacyjnymi. Szczególnie uwaga ta dotyczy wariantu TERIVA LIGHT, w którym znaczną część stropu stanowią kształtki styropianowe o niewielkim współczynniku przewodzenia ciepła i bardzo niskim ciężarze.

Biorąc pod uwagę niski ciężar stropu i łatwość montażu, strop TERIVA LIGHT idealnie nadaje się do zastosowania przy różnego typu remontach i termomodernizacjach istniejących obiektów. Tym bardziej, że ustawodawca zmienionego Rozporządzenia dotyczącego wymagań izolacyjności cieplnej, nie przewidział niestety żadnych ulg wobec obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków.

W celu spełnienia wymagań cieplnych nowego Rozporządzenia nie można zapomnieć również o odpowiednich rozwiązaniach poszczególnych detali architektoniczno-konstrukcyjnych budynku, eliminujące powstawanie ewentualnych mostków cieplnych. 

W tym celu firma KONBET jako uzupełnienie rodziny produktów TERIVA TERMO SYSTEM posiada w swej ofercie termoizolacyjną kształtkę wieńcową TERMOBET. Dzięki innowacyjnemu połączeniu dwóch materiałów - styropianu i keramzytobetonu, kształtka wieńcowa TERMOBET tworzy bezpośrednią izolację termiczną wieńca eliminując w ten sposób typowy - liniowy mostek cieplny występujący na połączeniu ściana-strop.

Zastosowanie powyższych rozwiązań firmy KONBET w istotny sposób przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP), a tym samym nastąpi polepszenie klasy energetycznej budynku. Realnie odczuwalnym skutkiem tego jest również redukcja emisji spalin oraz zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem.
Jednak wśród inwestorów indywidualnych i deweloperów rodzą się obawy, że koszty budowy domu według nowych wymogów będą coraz wyższe.

Tabela 2. Minimalna grubość izolacji cieplnej ze styropianu w celu uzyskania wymaganego współczynnika przenikania ciepła Uc dla różnych rozwiązań stropowych.

Otóż nie prawda, gdyż TERIVA TERMO SYSTEM to dowód na to, że dom energooszczędny można zbudować bez inwestowania w  izolację cieplną o coraz większej grubości. Nie jest również konieczne poszukiwanie najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologii, gdyż TERIVA TERMO SYSTEM oparty jest na sprawdzonych i powszechnie stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.  Tabela 2. ukazuje minimalną grubość izolacji cieplnej ze styropianu w celu uzyskania wymaganego współczynnika przenikania ciepła Uc w zależności od zastosowanego rozwiązania stropowego.

Porównanie dokonano dla przykładowego stropu pod nieogrzewanym poddaszem przy temperaturze pomieszczenia ogrzewanego ti>16°C. 

Jak widać w powyższej tabeli, aby uzyskać aktualnie obowiązujący współczynnik przenikania ciepła (Uc = 0,2 W/m2K) dla rozpatrywanej przegrody poziomej, najmniejsza grubość izolacji cieplnej ze styropianu jest potrzebna przy zastosowaniu stropu TERIVA LIGHT.  Stosując ten typ stropu linii TERIVA TERMO SYSTEM zużywamy o 11 cm mniej styropianu na 1 m2 powierzchni stropu w porównaniu do stropu monolitycznego lub stropu teriva na zwykłym pustaku 3-komorowym. W uproszczonym przeliczeniu ekonomicznym, przy wykonaniu 100m2 stropu TERIVA  LIGHT, na warstwie ocieplenia oszczędzamy: 0,11m x 150zł netto/m3 styropianu x 100m2 stropu = 1650 zł.

Podsumowanie

Wszystkie te zmiany wymagań cieplnych mają prowadzić do zwiększania świadomości energooszczędnego projektowania i budowania.  Spełnienie coraz bardziej rygorystycznych norm zawartych w nowych warunkach technicznych, będzie podnosiło nieco koszty budowy domów.  Jednak należy pamiętać, że podczas eksploatacji budynku spełniającego te wymagania, wygenerują się oszczędności, które przewyższą nakłady początkowe.

mgr. inż. Konrad Rószczka

Bibliografia:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (WT 2013) DzU z 2013r. poz. 926
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie
 • w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (WT 2008) DzU z 2008r. nr 201, poz.1238 ze zm.)
 • PN-EN ISO 6946:2008 – „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
 • „Analiza oporów cieplnych wybranych stropów TERIVA TERMO SYSTEM” dr inż. R.Wyczółkowski Politechnika Częstochowska 2010r.
 • „Opinia dotycząca własności termoizolacyjnych systemu stropowego TERIVA TERMO SYSTEM”  dr inż. R.Wyczółkowski, Politechnika Częstochowska 2010r.
 • „Opinia dotycząca sytemu stropowego TERIVA TERMO SYSTEM” dr inż. bud. J.Lorkowski, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 2010r.

źródło i zdjęcia: Konbet Poznań Sp. z o.o. Sp.k.

Firma powiązana:

Konbet Poznań

Telefon 61 877 25 81, 516 058 014
www.konbet.pl, www.stropsmart.pl
poznan@konbet.pl

Konbet Poznań