Porady

Czy garaż wymaga pozwolenia na budowę?

12.11.2013

Artykuł 29 Prawa Budowlanego stanowi w punkcie 1, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa spełniająca warunki w ust. l do 7. Wynika z tych zapisów, że gdyby potraktować funkcje garażu jako zaprezentowaną w punkcie 1), 3), 4), 5) i 6) można by było nie uzyskiwać pozwolenia na budowę.

Mimo tego w przypadku j/w nie zwalnia to inwestora od konieczności, zgłoszenia chęci zabudowy takiego obiektu właściwym władzom gminy (Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego). To one też mają w tej sprawie decydujący, czy postawienie naszego obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, czy nie.

Tryb postępowania w tym przypadku jest następujący:

 1. Z działu geodezji uzyskujemy mapę sytuacyjną, (tzw. mapę gospodarczą) w skali 1:500 , lub 1:1 000, w 4 egz.
 2. Wyrysowujemy na tej mapie położenie garażu, tylko obrys działki budowlanej, na której zamierzamy go zbudować.
 3. Jeżeli pragniemy postawić nasz garaż przylegający jedną ścianą do garażu sąsiada, lub oddalony od niej nie dalej niż 4 mb, postarajmy się najpierw o jego zgodę (na piśmie)
 4. Sporządzamy pismo do właściwego urzędu o wydanie "Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy garażu"
 5. Urząd ma obowiązek ustosunkować się do w/w wniosku w ciągu 4 tygodni od daty płynięcia wniosku. Dobrze jest przypominać się urzędnikowi w krótszych odstępach czasu.
 6. Jeżeli uzyskamy pozytywną decyzję, musimy jeszcze spełnić warunki tam podane aby móc wystąpić o pozwolenie na budowę.
 7. Do uzyskania pozwolenia na budowę musimy:
  a) wykazać się aktem własności gruntu (Akt notarialny , lub wpis z rejestru gruntów)
  b) sporządzić projekt budowy wg. Zarządzenia MGP (MP nr2 z dnia 24.02.1995 roku).
  Firma Probud pomoże Państwu, aby sporządzenie projektu budowlanego sprowadziło się do adaptacji gotowego opracowania technicznego przygotowanego przez uprawnioną do tego osobę. W/w opracowanie dostarczamy naszym Klientom w cenie garażu.
 8. Podobnie jak i w poprzedniej decyzji urząd dysponuje 4 tygodniami czasu do wydania pozwolenia na budowę, ale gdy to już w końcu nastąpi możecie Państwo wykonać fundamenty pod wymarzony garaż, bądź zlecić ich wykonanie firmie Probud.

Szanowny Kliencie, gdy masz już pozytywną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu można złożyć zamówienie na garaż Probud. W momencie potwierdzenia zamówienia otrzymasz pomoc techniczną i niezbędne informacje. Pamiętaj, aby w momencie uzyskania pozwolenia na budowę ustalić dokładny termin dostawy.

źródło i zdjęcie: Probud

Firma powiązana:

Probud

Telefon 32 677 26 60
www.probud.pl
info@probud.pl

Probud