Porady

Jaką rolę pełni inspektor nadzoru na budowie?

08.07.2013

Inspektor nadzoru to jedna z kluczowych postaci w procesie budowlanym. Spełnia równie istotną rolę jak inwestor, projektant czy kierownik budowy. Jak współpracować z inspektorem, jakie są jego uprawnienia i obowiązki?

Inspektor nadzoru zostaje powołany z woli inwestora lub może zostać ustanowiony obligatoryjnie, w przypadku szczególnie skomplikowanych prac, budynków użyteczności publicznej lub takich, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obowiązek jego powołania może być nałożony na inwestora w decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor ma również prawo - mimo braku takiego nakazu w decyzji - inspektora powołać.

Obowiązki inspektora nadzoru

Co należy do głównych obowiązków inspektora na terenie budowy? Kontrola realizowanych prac pod kątem projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi. Należy pamiętać, że inspektor odpowiedzialny jest również za jakość materiałów budowlanych oraz wykonywanych prac.  Bierze także udział w próbach i odbiorach technicznych wszystkich instalacji oraz robót ulegających zakryciu i zanikających. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję inspektora należy również  przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania, potwierdzanie wykonania prac, udział przy usuwaniu ewentualnych wad oraz kontrola rozliczenia budowy.

…i prawa inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy, jednak wszystkie działania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Dotyczą one najczęściej usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób oraz badań, przedstawiania ekspertyz związanych z pracami czy okazania dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów i urządzeń technicznych. Na polecenie inspektora kierownik budowy musi także wprowadzić wskazane poprawki albo wstrzymać prowadzenie dalszych prac, jeżeli są one niezgodne z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Odpowiedzialność inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy odebrane przez inwestora prace nie będą spełniać określonych wymogów. Jeżeli tak się stanie, to na inspektorze ciąży obowiązek udowodnienia, że dochował należytej staranności w odbiorze prac, a wszelkie zdarzenia - jeśli miały miejsce – były niezależne od niego. Co ważne odpowiedzialność inspektora obejmuje tylko ten okres, w którym pełnił on tę funkcję. Należy pamiętać, że inspektor nie jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z oczekiwaniami właściciela, ale z prawem i sztuką budowlaną.

Więcej informacji o obowiązkach inspektora budowlanego znaleźć można w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

Źródło: Lafarge

Więcej

 

Firma powiązana:

Lafarge Kruszywa i Beton

Telefon 22 324 60 00
www.lafarge.pl, www.solidnydom.lafarge.pl

Lafarge Kruszywa i Beton