Porady

Exte: Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii w nowym budownictwie

03.08.2016

Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii nakazuje przy obliczaniu budowli uwzględnianie mostków termicznych. Jako mostek termiczny określa się połączenie różnych części składowych posiadających różnorodne właściwości techniczne i cieplne. Oznacza to, że także skrzynię roletową należy traktować jak mostek termiczny.

Architekci oraz konstruktorzy mają do wyboru jedną z trzech następujących metod uwzględniania mostka termicznego:

  1. Podwyższenie wartości współczynnika przenikania ciepła o # UWB = 0,10 W/(m2K)
  2. Podwyższenie wartości współczynnika przenikania ciepła o # UWB = 0,05 W/( m2K) przy zastosowaniu przykładu konstrukcyjnego opisanego w załączniku 2 normy DIN 4108 Bbl 2
  3. Poprzez dokładne obliczenie mostka termicznego według normy DIN 4108-6 w połączeniu z uznanymi regułami techniki.

Najbardziej ekonomicznym sposobem uwzględniania mostka termicznego jest sposób podany w punkcie 2. Przy tym sposobie należy w stanie zabudowanym udowodnić zarówno dotrzymanie minimalnych wymagań dotyczących izolacji termicznej zawartych w normie DIN 4108 jak i dotrzymanie podwyższonych wymagań dotyczących izolacji termicznej, poprzez stwierdzenie ich równoważności z przykładem z załącznika nr 2 normy DIN 4108 (patrz rys. poniżej).

Minimalne wymagania według normy DIN 4108

Wartość współczynnika temperaturowego wynosząca fRsi = 0,70 jest najniższą dopuszczalną wartością na stronie wewnętrznej elementu, przy której zapobiega się powstawaniu pleśni. Wartość ta, jest równoznaczna z najniższą temperaturą wewnętrznej powierzchni wynoszącą 12,6 °C, mierzoną w warunkach wyznaczonych normą. Współczynnik temperaturowy mierzony jest w trzech miejscach.

Szczegół montażu EXTE ELITE XTRównoznaczność z załącznikiem 2, DIN 4108

Psi jest wartością współczynnika strat mostka cieplnego zabudowanej skrzyni roletowej odniesionym do jej długości. Im mniejsza jest jego wartość, tym mniejsze są straty ciepła. Aby architekt mógł zastosować drugi sposób uwzględniania strat mostka cieplnego, wartość Psi dla skrzyni roletowej musi być mniejsza lub równa wartości z przykładu opisanego w załączniku 2 normy DIN 4108.

źródło i zdjęcia: Exte

Firma powiązana:

Exte

Telefon 32 332 04 06, 32 237 03 70
www.exte.pl
exte@exte.pl

Exte