Nowości

Ławki bez oparcia firmy Styl-Bet

05.12.2014

Ław­ki firmy Styl-Bet wy­po­sa­żo­ne są w kom­plet ocyn­ko­wa­nych śrub mon­ta­żo­wych, ocyn­ko­wa­ne me­ta­lo­we oku­cia oraz przy­go­to­wa­ne do mon­ta­żu sie­dzi­sko i opar­cie wy­ko­na­ne z drew­na iglastego za­bez­pie­czo­ne im­pre­gna­tem. Ko­lo­ry wy­stę­pu­ją­ce w ele­men­tach drew­nia­nych do wy­bo­ru: kasztan, he­ban, drew­no eg­zo­tycz­ne­,dąb na­tu­ral­ny. Na za­mó­wie­nie firma Styl-Bet ofe­ru­je­ sie­dzi­ska z kom­po­zy­tów two­rzyw sztucz­nych, któ­rych za­le­tą jest du­ża trwa­łość i od­por­ność na zmien­ne warun­ki at­mos­fe­rycz­ne.

Ławki bez oparcia firmy Styl-BetŁawki bez oparcia firmy Styl-Bet

Więcej na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: Styl-Bet

Firma powiązana:

Styl-Bet

Telefon 94 363 30 76, 605 211 075
www.styl-bet.com.pl, www.malaarchitektura.com
biuro@styl-bet.com.pl

Styl-Bet