Filmy

Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub na targach meblarskich Furnica 2015 w Poznaniu

Targi Drema, Fur­nica i Sofab są plat­formą komu­ni­ka­cyjną dla branży, stąd nie mogło na nich zabrak­nąć firmy MAR­CO­POL, która od 30 lat dostar­cza pro­dukty dedy­ko­wane branży meblar­skiej.

Na ponad 100-metro­wym sto­isku spe­cja­li­ści z firmy MAR­CO­POL zapre­zen­towali spe­cjal­nie wyse­lek­cjo­no­wane na tą oka­zję pro­dukty, które cie­szą się naj­więk­szym powo­dze­niem wśród Klien­tów. Mar­co­pol ofe­ruje 40 grup asor­ty­men­to­wych. Spółka zna­cząco powięk­szyła port­fo­lio swo­ich pro­duk­tów, dzięki czemu może zaofe­ro­wać swoim Klien­tom kom­plek­sowe roz­wią­za­nia w opar­ciu o wysoką jakość. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Do zobaczenia na kolejnych targach!