Aktualności

Kolejny etap Dyrektywy ErP 2015 - przedstawia Wilo Polska

26.01.2015

Wraz z rozpoczęciem nowego roku w życie weszły kolejne zapisy dyrektyw ErP 2009/125/WE (Energy Releated Products), określające nowe wymagania, pozwalające na wzrost sprawności układów pompowych przy jednoczesnej redukcji zużycia energii elektrycznej. W artykule tym pragniemy w prosty sposób przedstawić Państwu niezbędne informacje o zmianach z podziałem na typoszeregi pomp oraz rodzaje aplikacji, w których dane urządzenia mogą być stosowane.

Zmiany zgodne z ErP dla pomp bezdławnicowych

Pierwszy etap wprowadzania zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 622/2009, mamy już za sobą. Tak wiec od 1 stycznia 2013 r. ze sprzedaży usunięte zostały pompy stałoobrotowe, a ich miejsce zajęły tzw. pompy energooszczędne. Wytyczne Rozporządzenia wskazują, że wszystkie "zewnętrzne" pompy obiegowe muszą charakteryzować się płynną regulacją prędkości obrotowej przy jednoczesnym spełnieniu nowego wymiaru energooszczędności, określonego jako współczynnik efektywności energetycznej EEI ≤0,27.

Pierwszy etap wprowadzania Dyrektyw zakładał jednak dwa wyjątki zezwalające w dalszym ciągu na sprzedaż pomp słoobrotowych:

• obiegi pierwotne odnawialnych źródeł energii,

• pompy obiegowe, umieszczone w urządzeniach innych producentów.

Kolejny krok wprowadzania założeń Rozporządzenia rozpocznie się 1 sierpnia 2015 roku. W pierwszej kolejności zaostrzeniu ulegnie wartość współczynnika sprawności energetycznej, którą musi spełniać pompa obiegowa. Zostanie ona zmieniona z wartości EEI ≤0,27 na wartość EEI ≤0,23.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wszystkie pojedyncze, bezdławnicowe pompy obiegowe oferowane przez Wilo już teraz posiadają wartości współczynnika EEI ≤0,23, a od 1 sierpnia 2015 roku będą charakteryzować się jeszcze lepszymi współczynnikami.

Drugą zmianą, jaka będzie miała miejsce od 1 sierpnia 2015 roku, jest usunięcie dwóch wyjątków określonych w pierwszym etapie. Stąd wprowadzenie drugiego etapu w rzeczywistości oznacza całkowite usunięcie ze sprzedaży na rynku europejskim pomp stałoobrotowych również tych, które pracują w obiegach OZE, bądź w urządzeniach innych producentów jak grupy pompowe, kotły itp. Tym samym dostępne do tej pory stałoobrotowe pompy do układów solarnych czy geotermalnych jak np. Wilo-Star STG zamienione zostaną na pompy o najwyższej sprawności z serii Wilo-Yonos PICO-STG.

Zmiany zgodne z ErP dla pomp dławnicowych

Oddzielną częścią wytycznych, odnoszących się do Ekoprojektu, są zapisy ustalające nowe wymagania dla silników oraz części hydraulicznej (bez napędu) dla pomp dławnicowych do wody.

Silniki elektryczne

Od 16 czerwca 2011 r. staliśmy się beneficjentami wprowadzonego Rozporządzenia Komisji (WE) 640/2009, określającego nowe klasy sprawności energetycznej napędów elektrycznych. Określone skrótem IE (ang. International Efficiency) wskaźnik sprawności energetycznej zdefiniował nowe klasy sprawności:

IE1 = sprawność standardowa, w przybliżeniu porównywalna z EFF2

IE2 = wysoka sprawność, w przybliżeniu porównywalna z EFF1

IE3 = sprawność premium

IE4 = sprawność super premium (IEC TS 60034-31 wyd.1)

Wytyczne Rozporządzenia wdrażane będą w 3-ch etapach, z myślą o przygotowaniu zarówno rynku jak i producentów urządzeń.

Obecnie obowiązujący pierwszy etap Rozporządzenia określa minimalną sprawność energetyczną dla niskonapięciowych, trójfazowych silników na poziomie klasy IE2. Zapis ten odnosi się do wszystkich silników elektrycznych w zakresie mocy od 0,75 do 375 kW. Wyjątkiem są nieliczne typy konstrukcji i obszary zastosowania, które można uznać jako nietypowe rozwiązania układów pompowych.

Kolejnym krokiem, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 r. jest zwiększenie sprawności napędów elektrycznych w zakresie mocy od 7,5 kW do 375 kW do poziomu klasy IE3. Alternatywnie dalej będą mogły być stosowane napędy o klasie sprawności IE2, przy założeniu, iż zostaną one wyposażone w regulację prędkości.

Ostatni etap wdrażania Rozporządzenia ustalony został na okres 1 stycznia 2017 r. Wymagania wprowadzane w tym etapie są w rzeczywistości rozszerzeniem zakresu wytycznych wprowadzonych od 1 stycznia 2015 r. i obejmą już pełen zakres napędów, również o niższych mocach od 0,75 kW do 7,5 kW.

Sprawność hydrauliczna pomp do wody

Rozporządzenie komisji UE nr 547/2012 ustanowiło dodatkowe wymagania w odniesieniu do Ekoprojetku dla "pomp do wody" tj.: pomp wirowych, służących do pompowania wody czystej. Sprecyzowano zakres minimalnych sprawności, jaką musi spełniać hydraulika pomp bez części silnikowej w postaci nowej wartości "wskaźnika minimalnej energochłonności" (MEI).

Jest to nowa wartość dla układów pompowych, określająca progowe wartości sprawności dla trzech punktów obciążenia pompy:

BEP (Best Efficiency Point) = optymalny punkt pracy pompy, w którym osiąga ona najwyższą mierzoną sprawność,

PL (Part Load) = obciążenie częściowe, oznaczające punkt pracy pompy do wody przy wydajności wynoszącej 75% BEP.

OL (Over Load) = przeciążenie, oznaczające punkt pracy pomp do wody przy wydajności wynoszącej 110% BEP.

Pierwsze wytyczne Rozporządzenia wdrożone zostały od 1 stycznia 2013 r. i określają wartość progową współczynnika MEI ≥ 0,1.

Od 1 stycznia 2015 r. zwiększeniu ulegnie wartość współczynnika minimalnej energochłonności do poziomu MEI ≥ 0,40. Wartość 0,1 lub 0,4 oznacza, iż 10% lub 40% pomp obecnych na rynku nie spełnia założonych kryteriów (zgodnie z europejskimi badaniami dla 2008 r.).

Określenie nowych ram sprawności, jakim podlegają pompy, pozwoli na osiągnięcie oszczędności zarówno w zakresie lokalnym dla użytkowników i inwestorów instalacji pompowych poprzez redukcję zużycia energii, jak również oszczędności w zakresie globalnym, w zakresie ograniczenia produkcji energii, a tym samym również emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

źródło i zdjęcia: Wilo

Firma powiązana:

Wilo Polska

Telefon 22 702 61 61, 801 369 456
www.wilo.pl, www.doborpompy.pl
wilo@wilo.pl

Wilo Polska