Aktualności

Marma Polskie Folie realizuje projekt dofinansowany z programu Rozwój Polski Wschodniej

14.11.2014

Marma Polskie Folie Sp. z o.o. realizuje projekt "Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych" dofinansowany z programu Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3.

Marma Polskie Folie realizuje projekt dofinansowany z programu Rozwój Polski Wschodniej

Niniejszy projekt inwestycyjny, polegający na utworzeniu bardzo nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Tworzyw Sztucznych, poprzez zakup wyposażenia laboratoryjnego ma na celu systematyczne wdrażanie innowacyjnych produktów, powstałych w oparciu o wyniki zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych.

Utworzenie CBR TTS jest równoznaczne ze stworzeniem dogodnych warunków do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych i prac rozwojowych oraz podejmowania przez Wnioskodawcę trudnych problemów badawczych.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie nie tylko wdrożenie do produkcji dwóch nowych produktów, ale również, dzięki utworzeniu własnego CBR TTS i wyposażeniu go w aparaturę badawczą i urządzenia doświadczalne, możliwa stanie się dywersyfikacja działalności Spółki w kierunku produkcji folii i materiałów kompozytowych, które mogłyby znajdować zastosowanie w nowych sektorach przemysłu, np. higienicznym, medycznym, motoryzacyjnym.

Powyższe działania są w pełni zgodne z celami Działania 1.3. PO RPW i kryteriami jego oceny, wskazującymi na konieczność kompleksowego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. W ramach projektu powstanie infrastruktura gotowa do zagospodarowania i w pełni funkcjonalna, umożliwiająca rozwój i dyfuzję projektów innowacyjnych, zapewniająca dostępność efektów realizacji projektu dla przedsiębiorców z różnych gałęzi przemysłu.

Biorąc pod uwagę fakt, że celem działania 1.3 jest "poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych", charakter przedmiotowego projektu i rodzaj zadań wyznaczonych do realizacji jest z nim w pełni spójny.

W ramach PO RPW będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społecznogospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Finansowane będą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

źródło i zdjęcia: Marma Polskie Folie