Aktualności

Nowe deklaracje Synthos XPS

05.11.2014

Synthos dla wszystkich swoich produktów z serii Synthos XPS wprowadził nowe deklaracje właściwości użytkowych z dniem 1 października 2014. Sporządzone one są zgodnie z nowymi wytycznymi. Ponadto, wraz ze zmianami wynikającymi z przepisów, zostały wprowadzone nowe parametry – zasadnicze charakterystyki, które jeszcze lepiej opisują produkty Synthos XPS.

Nowe deklaracje Synthos XPS

W tym roku wydane zostało Rozporządzenie Delegowania Komisji (UE) NR 574/2014 zmieniające załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Wraz z nim zostały wprowadzone nowe wytyczne właśnie do sporządzania tychże deklaracji.

Najważniejszą merytoryczną zmianą w deklaracji jest zrezygnowanie z punktu 2, budzącego największe kontrowersje i kłopoty z prawidłowym jego wypełnieniem.

Dotyczy on identyfikacji wyrobu budowlanego przez wskazanie numeru partii, typu, serii lub innego elementu. Uznano, że informacje umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego podawane przez producenta na wyrobie, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia nr 305/2011, są wystarczające i w deklaracji są niepotrzebne.

Inną istotną zmianą w deklaracji właściwości użytkowych jest rezygnacja z podawania zadań jednostki notyfikowanej oraz numerów certyfikatów i raportów z badań, których może być kilka. Komisja uznała za wystarczające podanie danych identyfikujących jednostkę notyfikowaną (jednostki notyfikowane), biorącą udział w ocenie wyrobu.

Na uwagę zasługuje kilkakrotne przypomnienie w rozporządzeniu delegowanym, że deklaracja dotyczy typu wyrobu, który jest identyfikowany za pomocą niepowtarzalnego kodu typu, nadawanego przez producenta wyrobu. Ten sam kod typu wraz z numerem deklaracji właściwości użytkowych umieszczony jest w oznakowaniu CE każdego wyrobu objętego daną deklaracją.

Od października 2014 zostaje wprowadzone określenie wartości parametru:

  • wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych dla Synthos XPS Prime 50, Prime S 50, Prime 70 oraz Prime S 70 na poziomie minimum 200 kPa,
  • wytrzymałość na ścinanie, dla Synthos XPS Prime 25, Prime 30 i Prime S 30 na poziomie minimum 170 kPa, oraz dla Syntos XPS Prime 50, Prime 70, Prime S 50, Prime S 70 na poziomie minimum 270 kPa,
  • wytrzymałość na zginanie, wartości specyficzne dla konkretnych odmian (szczegóły w nowych deklaracjach i nowej karcie technicznej),
  • odporność na cykle zamrażania i odmrażania po teście długotrwałej nasiąkliwości wodą dla płyt z powierzchnią gładką na poziomie maksimum 1%.

Badania prowadzące do pozyskania informacji o produktach Synthos XPS w zakresie wyżej wymienionych parametrów prowadzone były zarówno w laboratoriach Synthos jak i notyfikowanych jednostkach badawczych: Instytucie Techniki Budowlanej oraz niemieckim instytucie MPA w Stuttgarcie.

źródło i zdjęcie: Synthos