Aktualności

Skrzynki STORMBOX. Dlaczego warto rozsączać wody deszczowe?

21.10.2014

Woda, jako jeden z surowców naturalnych, nie ma substytutu. Warunki panujące w Polsce pod względem dostępu do wody, ilości opadów atmosferycznych w roku wraz z połączeniem bardzo dużej zmienności przebiegu temperatury i wysokości opadów są wyraźnie gorsze niż w większości krajów Europy Zachodniej. Zmienne warunki klimatyczne oraz anomalie pogodowe powodują, że występuje nadmiar wody podczas obfitych opadów oraz śnieżnych roztopów, jak również deficyt wody podczas suszy. 

Rozwój cywilizacyjny spowodował, że zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, wody deszczowe spływają z utwardzonych szczelnych powierzchni (dachy, ulice, parkingi) bezpośrednio do kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej. W przypadku doprowadzenia wód opadowych do oczyszczalni prowadzi to do dodatkowego przeciążenia (zmniejszenia sprawności) oraz wzrostu kosztów oczyszczania. Doprowadzenie wód opadowych do kanalizacji prowadzi do konieczności wzrostu średnic rur (niepotrzebnego przewymiarowania) oraz znacznego wzrostu kosztów ich wykonania. Szacuje się, że ok. 80% wód opadowych trafia właśnie do systemów kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych. Sytuację tę można poprawić poprzez budowę zbiorników retencyjnych oraz retencyjno-rozsączających. Właściwe zagospodarowanie wód deszczowych w miejscu ich powstania może też zmniejszyć skutki potencjalnych powodzi.

Zaleca się zbieranie wód deszczowych w miejscach ich powstawania, następnie w zależności od potrzeb, rozsączanie w gruncie lub magazynowanie. Wody opadowe, infiltrując się do głębszych warstw przypowierzchniowych są odnawiane, zwiększając zasoby wód podziemnych. Odprowadzenie wód opadowych do gruntu nie wiąże się z dodatkowymi opłatami za odprowadzenie wód do kanalizacji. Oprócz wymiaru czysto ekonomicznego, możemy zwiększać małą retencję poprzez infiltrację wód podziemnych oraz wykorzystać ją np. do nawadniania terenów zielonych, do celów porządkowych, do spłukiwania, jako wody technologiczne w usługach i przemyśle.

System skrzynek rozsączająco-retencyjnych STORMBOXPipelife - System skrzynek rozsączająco-retencyjnych STORMBOX

System skrzynek STORMBOX przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.

Budowa skrzynek STORMBOX

Skrzynka STORMBOX (bez dna) ma 5 ścian bocznych. We wnętrzu skrzynki znajdują się pionowe żebra wzmacniające, które łączą się zatrzaskowo z odpowiednimi otworami w dnie. W bocznych ścianach skrzynki znajdują się otwory do podłączenia sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy rurowych wentylacyjnych, płucząco-kontrolnych o średnicach 110, 125 i 160 mm.

Skrzynka posiada 2 otwory inspekcyjne w górnej części o średnicy 110, 160 lub 200 mm, dzięki temu zapewniony jest stały dostęp do jej wnętrza. Skrzynka ma także po 2 otwory inspekcyjne w przedniej i tylnej oraz po 1 w bocznych ścianach. W sumie skrzynka posiada aż 8 (!) otworów inspekcyjnych. Specjalne pionowe i boczne wzmocnienia konstrukcji skrzynki STORMBOX zapewniają bardzo wysoką wytrzymałość, przy zachowaniu jednocześnie bardzo dużej wolnej przestrzeni - pojemność magazynowania wynosi aż 95,5%.

Montaż modułów skrzynek STORMBOX

Skrzynki rozsączające łączone są w zespoły (moduły) w pionie i w poziomie, o wielkościach zależnych od potrzeb (wielkość modułu związana jest głównie z wielkością odwadnianej powierzchni oraz stopniem przepuszczalności gruntu). Niewielkie wymiary skrzynek umożliwiają tworzenie różnorodnej wielkości zespołów. Powszechnie są stosowane układy szeregowe i szeregowo-równoległe.

źródło i zdjęcia: Pipelife Plska

Firma powiązana:

Pipelife Polska

Telefon 58 774 88 88
www.pipelife.pl
zok@pipelife.com

Pipelife Polska