Aktualności

Produkcja i proces w firmie Lhoist Polska

23.07.2014

Niezmiennie wysoka jakość produktów oferowanych przez grupę Lhoist, jest wynikiem ciągłej optymalizacji każdego z etapów procesu produkcyjnego.

Podstawową cechą właściwej realizacji pierwszego z tych etapów - wydobycia, jest bez wątpienia racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi.

Pod pojęciem "racjonalna" w zakładach grupy Lhoist rozumie się nie tylko maksymalny stopień wykorzystania zasobów, ale również ich odpowiednią - selektywną - eksploatację, mającą na celu pozyskiwanie surowca o jednorodnych parametrach chemicznych i fizyko - mechanicznych, optymalnych dla przeprowadzenia danego procesu technologicznego. W Lhoist Polska eksploatowany surowiec jest zatem przyporządkowany do danego procesu zanim jeszcze zostanie wydobyty.

Drugim etapem procesu produkcyjnego w zakładach grupy Lhoist jest przeróbka kamienia. I tutaj przeprowadzane są niezbędne działania celem uzyskania najlepszego, z punktu widzenia przyszłego procesu technologicznego, półproduktu.

Surowiec o właściwym składzie chemicznym oraz właściwej granulacji może być bowiem gwarantem, przy założeniu poprawnego przeprowadzenia procesu technologicznego, otrzymania najwyższej jakości produktu końcowego.

W zakładach grupy Lhoist surowiec jest więc wydobywany, poddawany procesowi przeróbki oraz sortowany, ze względu na wymagania procesu technologicznego, któremu będzie poddany w dalszym etapie.

Wyselekcjonowany pod względem jakości i granulacji kamień wapienny trafia do pieców wapienniczych. Zakłady Lhoist w Polsce dysponują tzw. Normalnymi Piecami Szybowymi oraz piecami Maerz'a, które są obecnie najnowocześniejszymi urządzeniami do wypału wapna stosowanymi w przemyśle wapienniczym.

Zakłady Lhoist w Polsce oprócz wyrobów palonych posiadają gamę produktów niepalonych, których produkcja opiera się na przetwarzaniu wyselekcjonowanego kamienia wapiennego (kruszenie, sortowanie, mielenie).

źródło i zdjęcie: Lhoist Polska

Firma powiązana:

Lhoist Polska

Telefon 77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
www.lhoist.pl
cok@lhoist.com

Lhoist Polska