Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Elementy wapienno-piaskowe

Jak się zabezpieczyć przed różowym szumem?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut 2010-08-18

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych to obecnie zagadnienie stawiane już niemal na równi z izolacyjnością termiczną. Problem właściwego oddzielenia akustycznego przegród dotyczy szczególnie budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej.

Jak go rozwiązać?

Wymagania co do izolacyjności akustycznej zawarte są w normie PN-B-02151-3:1999, do której, choć nie bezpośrednio, odwołuje się również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomimo, że z definicji norma PN-B-02151-3:1999 nie jest obowiązkowa do stosowania, to jej przywołanie w Rozporządzenie obliguje projektantów do projektowania przegród budowlanych zgodnie z jej postanowieniami.

Najczęściej chyba spotykanym przypadkiem przegród o wymaganej wysokiej izolacyjności akustycznej są ściany wewnętrzne,oddzielające mieszkania od innych mieszkań, korytarzy i klatek schodowych.Wymagana wartość izolacyjności akustycznej wynosi w tym przypadku R’A1 = 50 dB. W celu poprawnego zaprojektowania tegorodzaju ścian, projektanci poszukują materiałów o wysokiej gęstości, chcącuzyskać przegrody o wysokiej masie powierzchniowej. Najcięższym materiałemmurowym są bloki wapienno-piaskowe (silikatowe), które często stają sięnaturalnym wyborem.

Bardzo duża gęstość bloków wapienno-piaskowychSILKA sprawia, że ściany międzymieszkaniowe można wznosić z bloków ogrubości 18 cm. Rozwiązanie takie ma wiele zalet w porównaniu do innychmateriałów murowych, czy systemów wznoszenia ścian.

Wskaźniki i wartości

Ściany z blokówwapienno-piaskowych SILKAE18A to przegrody o wysokiej izolacyjności akustycznej RA1R= 51 dB. Wartość współczynnika RA1R określana jest na podstawiebadań laboratoryjnych, które wyznaczają wskaźnik izolacyjności akustycznejwłaściwej RW oraz wskaźniki adaptacyjne C i Ctr.Wartości C i Ctr uwzględniają akustyczne „zachowanie się”przegrody ze względu na rodzaj hałasu: odpowiednio bytowy (tzw. „różowyszum”) lub komunikacyjny.

W przypadku ścian wewnętrznych doobliczenia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany przyjmuje sięwskaźnik C ze względu na hałas bytowy, a także dodatkowo poprawkę -2 dB.Wartość ta uwzględnia dokładność pomiarów laboratoryjnych orazniedokładności wykonawstwa. Sama wartość RW ma jedyniecharakter wskaźnika dodatkowego, który dopiero należy zweryfikować zewzględu na rodzaj hałasu i możliwość bocznego przenoszeniadźwięku. Izolacyjność akustyczną ścian wewnętrznych, którą należyprzyjąć do projektowania należy zatem obliczyć zewzoru: RA1R = RW+C–2

Większapowierzchnia, szybsze wykonanie

Bloki wapienno-piaskowe SILKApozwalają na osiągnięcie wymaganej izolacyjności akustycznej ścian wwiększości projektowanych przypadków. Bardzo ważnymi zaletami bloków SILKAE18A jest przy tym ich stosunkowo mała szerokość oraz łatwość wznoszeniaścian. Bloki SILKA E18A pozwalają na spełnienie wymagania R’A1≥ 50 dB przy ścianie grubości 18 cm. Trudno o cieńszą ścianę murową, któramogłaby spełnić ten warunek. Dzięki temu architekt ma większe pole manewruprzy projektowaniu i, co równie ważne, może zaprojektować mieszkania owiększej powierzchni.

Jednocześnie murowanie z bloków SILKA E18Aprzebiega szybciej niż w przypadku innych elementów murowych, jak pustaki ceramiczne czy betonowe. Bloki SILKA E18E muruje się przy pomocy zaprawydo cienkich spoin, zaś dzięki połączeniu na pióro i wpust nie trzebawypełniać spoin pionowych. Jednocześnie bloki E18A wyposażone są w uchwytymontażowe, które powodują, że bloki są proste w przenoszeniu, pomimoswojego ciężaru.

Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin sprawia, żebudowa jest czystsza, a ściana zawiera znacznie mniej wilgocitechnologicznej.

Wymaganie dodatkowe: izolacyjnośćtermiczna
W przypadku niektórych przegród wewnętrznych, obokwysokiej izolacyjności akustycznej, wymaga się także odpowiedniej ochronycieplnej. Dotyczy to m.in. ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane(np. mieszkania) i nieogrzewane, jak klatki schodowe lub korytarze wbudownictwie wielorodzinnym. Współczynnik przenikania ciepła ścianpowinien w tym przypadku wynosić U ≤ 1,00 W/m2K

Zewzględu na wysoką gęstość, która pozwala na osiągnięcie bardzo dobrejizolacyjności akustycznej, ściany murowane z bloków wapienno-piaskowychwymagają zastosowania warstwy ocieplenia, by spełnić wymaganieizolacyjności termicznej

Wymaganie to pozwalają spełnić bloczki z betonu komórkowego YTONG MULTIPOR. Ściana z bloków SILKA E18A, ocieplonawarstwą 5 cm YTONG MULTIPOR osiąga współczynnik U = 0,63 W/m2K.

Rozwiązanie to jest skuteczne nie tylko ze względu na izolacyjnośćtermiczną, ale pozwala także na spełnienie wymagań odporności ogniowej.Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-2 Projektowanie konstrukcji murowych Część1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe ściana zbloków SILKA E18A pozwala na wznoszenie przegród o odporności ogniowej REI240 niezależnie od poziomu obciążenia.

Zastosowanie dodatkowejwarstwy YTONG MULTIPOR dodatkowo poprawia odporność ogniową przegrody,dzięki wysokiej izolacyjności termicznej. YTONG MULTIPOR jest przy tymmateriałem niepalnym, który w czasie pożaru nie wydziela trujących gazówani płonących kropel.

Akustyka przegródwarstwowych

Izolacyjność akustyczna przegród składających sięz kilku warstw materiałów ściśle do siebie przylegających w większościprzypadków nie jest sumą izolacyjności poszczególnych warstw. Mają na towpływ różne zjawiska zachodzące w przegrodzie, np. rezonans warstw omniejszej gęstości.

Częstym zjawiskiem jest obniżenieizolacyjności akustycznej ściany, w wyniku dodania warstwy ocieplenia zestyropianu czy wełny mineralnej. Pod sztywną, ale i cienką warstwą tynkuukryta jest „miękka” warstwa materiału termoizolacyjnego. Pomimo, żeposiada on dobrą izolacyjność akustyczną, to nie tłumi jednak drgańsztywnej warstwy tynku. Bardzo łatwo jest wyobrazić sobie dźwięk, jakipowstanie przy lekkim uderzeniu w zewnętrzną powierzchnię ocieplonejściany.

YTONG MULTIPOR jest materiałem o stabilnym kształcie iwymiarach. Dzięki temu usztywnia on warstwę tynku, która w ten sposóbtraci możliwość swobodnego drgania i nie wpada w rezonans. Ściana nietraci w znaczący sposób izolacyjności akustycznej. Co więcej, przegrodawykazuje się wyższą izolacyjnością akustyczną RA2R ze względuna hałas komunikacyjny (patrz załączona tabela).

Potwierdzają tobadania wykonane w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacjilaboratorium akustyki GRYFITLAB.Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 20140-3, zaśjednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej wyznaczono zgodnie zzaleceniami normy PN-EN ISO 717-1.

Zastosowanie bloczków YTONGMULTIPOR w połączeniu z blokami SILKA E18A pozwala na osiągnięcie wysokiejizolacyjności akustycznej przy jednoczesnym spełnieniu wymagańizolacyjności termicznej. Jest to rozwiązanie nie tylko skuteczne, alerównież proste w montażu i nie opóźniające prac budowlanych.

źródło: Xella Polska Sp. z o.o.

Wiecej

Pozostałe aktualności
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze wrzesień 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska wrzesień - październik 2019

Gardeners' World Edycja Polska

Najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny

Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny