Aktualności

Szkoła Przyszłości Odnawialnych Źródeł Energii i Nowoczesnych Technik Sanitarnych

29.05.2013

Należące do grupy kapitałowej HERZ Centrum Szkolenia Zawodowego w Wieliczce otwiera Szkołę Przyszłości – odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technik sanitarnych.

Po 12 letnim okresie doświadczeń w prowadzeniu kursów i szkoleń, od 1 września br., CSZ rozpoczyna kształcenie w technikum dla dorosłych, w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (system zaoczny).Centrum Szkolenia Zawodowego w Wieliczce od momentu powstania w roku 2001 specjalizuje się w prowadzeniu kursów dla monterów instalacji i urządzeń sanitarnych. Nieprzerwanie od momentu powstania organizujemy kursy przygotowujące do egzaminów na tzw. uprawnienia energetyczne, kursy lutowacza ręcznego miedzi, kursy montażu klimatyzatorów, kursy przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia budowlane. Do końca 2012 roku realizowaliśmy również kursy przygotowawcze do egzaminów zawodowych w zawodach sanitarnych.Do końca ubiegłego roku, kiedy weszły w życie przepisy zmieniające zasady edukacji zawodowej przy Centrum Szkolenia działały powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Państwowe Komisje Egzaminacyjne (PKE) uprawnione do przeprowadzania egzaminów na tytuł zawodowy (odpowiednik czeladnika) i tytuł mistrza w aż 20 zawodach. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty w ostatnim roku funkcjonowania PKE prawie 40% egzaminów zawodowych w Małopolsce przeprowadziły nasze komisje egzaminacyjne. W ciągu 12 lat istnienia na różnego rodzaju kursach przeszkoliliśmy ok. 8 tys. osób.Po latach doświadczeń w prowadzeniu szkoleń zawodowych dla branży sanitarnej nadszedł czas zrobienia kolejnego kroku naprzód, jakim jest powołanie Szkoły Przyszłości – odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technik sanitarnych. W ramach szkoły przyszłości będziemy kształcić osoby pełnoletnie w dwóch zawodach:

  • Technik Urządzeń Sanitarnych      
  • Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Nauka w Szkole Przyszłości będzie prowadzona w trybie zaocznym (zajęcia sobota-niedziela, co dwa tygodnie) w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pełny cykl nauczania w zawodzie trwa 4 semestry. Zgodnie z nową podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz. U. z 2012, poz. 184) każdy zawód składa się z jednej, dwóch, lub trzech kwalifikacji. Po ukończeniu kursu w ramach danej kwalifikacji absolwent przystępuje do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE) w Krakowie. Po zaliczeniu egzaminów w zakresie wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu absolwent uzyskuje tytuł technika. Warunkiem koniecznym uzyskania tytułu technika jest posiadania min. średniego wykształcenia (matura nie jest konieczna). Osoby nieposiadające średniego wykształcenia również mogą uczestniczyć w kursach, oraz przystępować do egzaminów przed OKE, z tym, że tytuł technika otrzymają dopiero po dostarczeniu do OKE świadectwa potwierdzającego uzyskanie średniego wykształcenia. Zakres umiejętności wchodzących w skład zawodu Technik Urządzeń Sanitarnych obejmuje wszystkie prace związane z budową, montażem, remontami, konserwacją, obsługą oraz czynnościami kontrolno-pomiarowymi zarówno instalacji i urządzeń sanitarnych, jak i sieci komunalnych. Do sieci komunalnych zalicza się m.in.: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe. W skład instalacji sanitarnych wchodzą m.in.: instalacje zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji i gazowe.

Zawód Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej jest stosunkowo nowym zawodem obejmującym prace związane z montażem, konserwacją i eksploatacją urządzeń wytwarzających i zużywających tzw. zieloną energię; do tych urządzeń zalicza się: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, oraz instalacje biogazowe. Obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy obligują osoby zajmujące się tego typu urządzeniami do posiadania odrębnych kwalifikacji w tym zakresie. Oferta Szkoły Przyszłości jest skierowana do wszystkich, którzy ukończyli już 18 lat i chcą uzyskać wiedzę i umiejętności potwierdzone państwowym egzaminem w atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodzie. Pomimo kryzysu pracy dla monterów sanitarnych nie brakuje, ponieważ niezależnie od montażu nowych instalacji istnieje zapotrzebowanie na konserwację i remonty instalacji już istniejących. Chcemy, aby nasi absolwenci mieli dobrą wiedzę i umiejętności, którymi będą potrafili mile zaskoczyć przyszłych pracodawców i klientów.

Źródło: Herz Armatura i systemy Grzewcze

Więcej