Aktualności

Vandersanden dba o przyjazny dla środowiska proces produkcji

07.06.2016

We wszystkich zakładach firmy Vandersanden dążymy do nieustannego zwiększania jakości energetycznej oraz zmniejszania zużycia energii. W tym celu wszyscy pracownicy są informowani o ustanowionych i wprowadzonych założeniach polityki dotyczącej oszczędności energii. Regularnie aktualizujemy Plan Oszczędzania Energii (nid. Energie BesparingsPlan, EBP) i zobowiązujemy się do jego realizacji. W taki sam sposób przestrzegamy prawa, przepisów oraz innych określonych wymogów.

Firma Vandersanden jest członkiem Parlamentu Klimatycznego Limburgii, grupy tworzonej przez organizacje z Limburgii, mogące odgrywać istotną rolę w ograniczeniu emisji CO2 i gotowe do aktywnego przyczyniania się do tego, aby Limburgia do 2020 roku stała się obszarem neutralnym wobec klimatu.

We Flandrii firma Vandersanden uczestniczy w projekcie Do-tank ETS-bedrijven w ramach platformy Cleantechplatform. Firmy ETS (ang. EU Emissions Trading System - system handlu uprawnieniami do emisji CO2) to przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dużą część emitowanego CO2. Podlegają one w związku z tym europejskiemu systemowi handlu uprawnieniami do emisji. Firmy uczestniczące w projekcie Do-tank ETS-bedrijven szukają rozwiązań umożliwiających osiągnięcie ekonomicznej i ekologicznej wartości dodanej.

Wyłącznie naturalne surowce

Cegły Vandersanden powstają wyłącznie dzięki połączeniu naturalnych elementów, takich jak: iły, piasek, woda, powietrze i ogień. W żadnym wypadku nie korzystamy z syntetycznych produktów ani też z chemicznych technologii przetwarzania.

Oszczędność energii

Proces wypalania odbywa się w energooszczędnych, sterowanych komputerowo piecach tunelowych zasilanych gazem. Odzyskujemy ciepłe powietrze z pieców, w celu efektywnego wykorzystania go, przy pomocy najnowszych technik kontrolnych podczas suszenia cegieł.

Zrównoważona energia

Centrala kogeneracyjna, już od 1996 roku, zaspokaja 50% zapotrzebowania na prąd w fabrykach w Spouwen i Lanklaar. Centrala ta, to 16-cylindrowy silnik gazowy połączony z alternatorem. Silnik ten produkuje energię elektryczną.

Ciepłe powietrze, jakie uwalnia się w trakcie tego procesu, suszy cegły w suszarniach i ogrzewa stanowiska pracy. Oznacza to, że nie dochodzi w zasadzie do strat energii. Instalacja centrali kogeneracyjnej może ponadto podtrzymać pracę pieców i suszarni, gdy dojdzie do przerwy w zasilaniu w kabinie głównej.

Od 1 października 2011 r. panele słoneczne, zamontowane w fabrykach w Spouwen i Lanklaar, zapewniają dostęp do jeszcze bardziej zrównoważonej energii. Wszystkie panele słoneczne umożliwiają łącznie roczną produkcję ekologicznego prądu o mocy 360 MWh. W ten sposób produkujemy jeszcze więcej energii we własnym zakresie i przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska oraz zmniejszenia emisji CO2.

Certyfikat GvO (GvO = nid. Garantie van Oorsprong - Gwarancja pochodzenia) stanowi gwarancję, że dodatkowa energia elektryczna jaką pobieramy, pochodzi z elektrowni wiatrowych, wodnych lub słonecznych.

Ograniczona ilość odpadów

Z każdego kilograma surowców produkujemy jeden kilogram cegły. Rentowność produkcji cegieł elewacyjnych wynosi więc 100%, zaś poziom odpadów jest zerowy. Wykorzystywane wody gruntowe krążą w obiegu zamkniętym. Nie wytwarzamy więc podczas produkcji ani jednego litra ścieków. Jedynymi odpadkami, jakie powstają, jest ograniczona ilość odpadków pochodzących z opakowań.

Zielona strefa buforowa

Zielony charakter lokalnego otoczenia, zostaje zachowany poprzez tworzenie wokół hal fabrycznych i miejsc składowania cegieł, możliwie jak największej ilości buforów, w formie powierzchni zielonych. Dzięki temu fabryki są możliwie mało widoczne.

Emisja oczyszczonego powietrza

Poświęcamy szczególną uwagę jakości powietrza. Energooszczędne piece tunelowe napędzane są czystym i przyjaznym dla środowiska paliwem, jakim jest gaz ziemny. Filtry gazów spalinowych oczyszczają uwalniane gazy ze spalania.

Unikatowy system transportu szynowego

Naziemny system transportu szynowego w Spouwen, zapewnia optymalną wydajność podczas załadunku i rozładunku pakietów cegieł. Za pomocą systemu szynowego pakiety cegieł elewacyjnych są transportowane z fabryki do odpowiedniego miejsca składowania. Dzięki temu, mniejszy jest ruch wózków widłowych, co ogranicza także uciążliwości związane z hałasem oraz ilość spalin.

źródło i zdjęcia: Vandersanden