Aktualności

Bezpieczne włókno z wełny mineralnej Paroc

15.01.2016

Wpływ włókien mineralnych (wełna szklana i wełna mineralna) na ludzi został dokładnie zbadany przez niezależnych ekspertów medycznych i naukowców. Wszystkie produkty wełny skalnej produkowane przez Paroc spełniają nie tylko kryteria EUCEB ale również wymogi RAL.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) jest częścią Światowej Organizacji Zdrowia. Sklasyfikowała ona wełnę mineralną zgodnie z dyrektywą UE 97/69/WE, która stanowi, że włókna wełny mineralnej mogą zostać uwolnione od jakichkolwiek podejrzeń o działanie rakotwórcze, jeśli są biorozpuszczalne.Dyrektywa Unii Europejskiej 97/69/WE została przyjęta w grudniu 1998 roku i określa wymagania związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem dla produktów ze sztucznych włókien szklanych (MMVF). Dyrektywa dzieli rakotwórczość produktów MMVF na następujące kategorie:

Kategoria 1: rakotwórcze dla ludzi (azbest)
Kategoria 2: prawdopodobnie rakotwórcze (włókno ceramiczne)
Kategoria 3: potencjalnie rakotwórcze (wełny izolacyjne, które nie zostały przebadane)
Kategoria 4: nie mogą być sklasyfikowane jako rakotwórcze (produkty z wełny mineralnej PAROC)


Na podstawie "Noty Q" Europejskiej Dyrektywy 97/69/WE, wełna mineralna produkowana zgodnie z klasyfikacją UE rozpuszcza się w określonym czasie, po wprowadzeniu do organizmu człowieka i może być oznaczona jako "nieklasyfikowana", co oznacza że jest uważana za nie rakotwórczą. Paroc zmodyfikował skład chemiczny włókien, aby spełniały wymogi rozpuszczalności. Europejska Rada ds. Certyfikacji Produktów z Wełny Mineralnej (EUCEB) weryfikuje zgodność włókien z kryteriami wyłączenia z dyrektywy europejskiej. Jeżeli włókna spełniają kryteria testów EUCEB przyznaje się producentowi prawo do umieszczania etykiety EUCEB na jego opakowaniach. Dzięki tej etykiecie, klienci mogą łatwo dowiedzieć się, że produkty z wełny mineralnej są wykonane z włókien zwolnionych z europejskiej klasyfikacji rakotwórczości.

Komisja ds. Jakość w EUCEB, na podstawie opinii niezależnych ekspertów, zapewnia, że testy zostały przeprowadzone zgodnie z europejskimi protokołami, oraz że wyniki są zgodne z kryteriami biotrwałości określonymi w "Nocie Q" Dyrektywy Europejskiej 97/69/WE, a także że skład chemiczny wytwarzanych włókien jest taki sam, jak włókien badanych.

Paroc jest członkiem EUCEB i używa znaku EUCEB na terenie Finlandii, Szwecji, Polski i Litwy. Wszystkie państwa członkowskie wdrożyły wymienioną dyrektywę UE do swoich ustaw krajowych.

Znak jakości RAL

Od czerwca 2000 r. w Niemczech obowiązuje zakaz obrotu, produkcji i wykorzystania biotrwałych sztucznych włókien mineralnych w izolacji cieplnej i akustycznej budynków oraz w izolacjach technicznych. To "Rozporządzenie o zmianie Prawnych Rozporządzeń dotyczących Chemikaliów" (Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen) zawiera przepis dotyczący wyłączenia z zakazu włókien bio-rozpuszczalnych, które są zgodne z kryteriami wyłączenia podanymi przez niemieckie "Rozporządzenie o Substancjach Niebezpiecznych" (Gefahrstoff-Verordnung). Takie bio-rozpuszczalne włókna są więc dozwolone zgodnie z tym zarządzeniem. Kryteria te nie są takie same jak kryteria zwolnienia zawarte w Dyrektywie Europejskiej. W większości przypadków włókna wełny mineralnej spełniające niemieckie kryteria wyłączenia są bardziej bio-rozpuszczalne niż włókna spełniające kryteria europejskie.

Organizacja Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (GGM) przyznaje producentom znak jakości RAL oraz regularnie sprawdza, czy dany producent wełny mineralnej spełnia wysokie wymagania jakościowe. Produkty z wełny mineralnej wyróżnione znakiem jakości RAL nie są objęte zarządzeniem ustalającym zakaz dla substancji chemicznych. Znak jakości RAL dla "wyrobów wykonanych z wełny mineralnej" wskazuje, że jakość i bezpieczeństwo produktów z wełny mineralnej sprawdzana są przez niezależną stronę trzecią.

źródło i zdjęcia: Paroc

Firma powiązana:

Paroc

Telefon 61 468 21 90
www.paroc.pl
paroc.polska@paroc.com

Paroc