Porady

Semmelrock: Jak przygotować fundament do budowy ogrodzenia w systemie Sonnblick?

04.08.2016

Pod murami ogrodzeniowymi, w tym także w systemie Sonnblick, zawsze należy wykonać fundament ciągły. W zależności od rodzaju gruntu rodzimego i głębokości strefy przemarzania, fundament powinien być posadowiony poniżej tej strefy. W Polsce głębokość przemarzania waha się od 0,8 m (w zachodnich rejonach naszego kraju) do 1,4 m (w regionach północno wschodnich). W przypadku gruntów piaszczystych (nie nawodnionych i nie wysadzinowych) głębokość posadowienia można ograniczyć do 0,5 m.

Podczas konstruowania fundamentu należy pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych. Uchronią one budowlę przed negatywnymi skutkami nierównomiernego osiadania fundamentów, zmian temperatury i wilgotności. Odległość pomiędzy dylatacjami powinna wynosić 10 - 12 m. Optymalnym sposobem wykonania fundamentu jest podzielenie prac na dwa etapy.

Pod murami ogrodzeniowymi, w tym także w systemie Sonnblick, zawsze należy wykonać fundament ciągły

W etapie pierwszym należy wykonać wykop o szerokości minimum 30 cm i głębokości dostosowanej do strefy przemarzania, a następnie zalać go betonem klasy C16/20. Wysokość tej warstwy należy dostosować do powierzchni terenu wokół muru, przy założeniu wymiarów ławy żelbetowej o wysokości minimum 30 cm.

Drugi etap rozpoczyna się po stwardnieniu wylanego betonu, co trwa ok. 24 godzin. W pierwszej kolejności przygotowuje się szalunki zasadniczej ławy żelbetowej. Wysokość ławy powinna wynosić minimum 30 cm, szerokość zaś nie powinna być większa niż szerokość muru (19 cm).

Podczas konstruowania fundamentu należy pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych

W przygotowane szalunki należy wmontować zbrojenie podłużne (2 x Ø 10 górą i dołem), zbrojenie poprzeczne słupków (8 x Ø 10) oraz zbrojenie pośrednie przęsła (4 x Ø 10). Rozstaw prętów zbrojenia poprzecznego należy zaplanować tak, aby zapewnić minimalne otulenie. Po dokładnym sprawdzeniu odległości pomiędzy zbrojeniem poprzecznym słupków i jego rozstawu w przekroju, całość zalewa się betonem klasy C20/25.

źródło i zdjęcia: Semmelrock Stein+Design