Aktualności

Efektywna termoizolacja fundamentów z zastosowaniem Austrotherm XPS TOP

22.07.2014

Ocieplenie fundamentów to ważna decyzja, ponieważ będzie ona miała konsekwencje finansowe nie tylko w momencie jej podejmowania, ale także w przyszłym użytkowaniu domu.

Powinna tworzyć ciągłą warstwę na ścianie fundamentowej, opartej na niej ścianie zewnętrznej oraz podłodze posadowionej na gruncie. Polecamy poznać wcześniej tajniki najlepszego polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP to termoizolacja spełniająca wszystkie wymagania stawiane ociepleniom pracującym w ekstremalnych warunkach. Ważnymi cechami tych różowych płyt jest duża wytrzymałość na ściskanie, odporność na wilgoć oraz niski współczynnik  przewodzenia ciepła (0,036-0,035 W/mK). To pozwala na efektywne zastosowanie produktu między innymi  w izolacji podłóg na gruncie, jak i przy izolacji obwodowej.

Izolacja podłóg na gruncie z zastosowaniem Austrotherm XPS TOP

Z uwagi na bezpośredni kontakt termoizolacji z gruntem, płyty termoizolacyjne muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami, ponieważ przez cały czas poddawane są działaniu wilgoci oraz parciu gruntu i wód gruntowych. Najczęściej stosowanym w tym celu materiałem są płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP 30 lub Austrotherm XPS TOP 50. Dzięki jednorodnej i zamkniętokomórkowej strukturze przez cały czas eksploatacji zachowują doskonałe właściwości termoizolacyjne i mechaniczne.

Ich zaletami są:

 • niewrażliwość na działanie wilgoci;
 • właściwe i niezmienne parametry termoizolacyjne;
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie;
 • stabilność wymiarowa;
 • niewrażliwość na powtarzające się cykle zamrażania i odmrażania;
 • odporność na kwasy humusowe i korozję biologiczną.

Płyty układamy bezpośrednio na warstwie stabilizującej. Przy podłodze tego typu mamy do czynienia z odwróconym układem warstw (hydroizolacja powyżej warstwy termoizolacji – Rys.1).Rys. 1. Izolacja podłóg na gruncie z zastosowaniem Austrotherm XPS TOP
1.    posadzka
2.    podkład: zbrojna wylewka betonowa
3.    izolacja przeciwwodna
4.    Austrotherm XPS TOP 30, Austrotherm XPS TOP 50
5.    warstwa stabilizująca
6.    geowłóknina
7.    grunt

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP 30 lub (w zależności od przewidywanych obciążeń) Austrotherm XPS TOP 50 układa się z zachowaniem mijankowego układu spoin, bezpośrednio na warstwie stabilizującej np. z zagęszczonego gruntu, gruzu, żwiru lub piasku. Następną warstwą jest hydroizolacja, której rodzaj uzależniony jest od agresywności wód gruntowych. W przypadku zastosowania podkładu z betonu wodoszczelnego można zrezygnować z izolacji przeciwwilgociowej, układając pomiędzy płytami termoizolacyjnymi a podkładem folię PE jako warstwę poślizgową. Na prawidłowo wykonanym podkładzie, zgodnie z warunkami, jakie zostały określone dla danego pomieszczenia lub upodobaniami inwestora, wykonuje się posadzkę.

Korzyściami płynącymi ze stosowania termoizolacji płytami Austrotherm XPS TOP 30 lub Austrotherm XPS TOP 50 bezpośrednio na warstwie stabilizującej np. z zagęszczonego gruntu, gruzu, żwiru lub piasku, są:

 • pocienienie przegrody o niewymaganą w tym przypadku warstwę podłoża;
 • przeniesienie warstwy hydroizolacji nad termoizolację, co jest korzystne dla trwałości izolacji przeciw-wodnej;
 • oszczędność materiałów;
 • szybkość i łatwość wykonania izolacji;
 • możliwość prowadzenia prac w każdych warunkach atmosferycznych.

Ze względu na wysokie walory wytrzymałościowe z przedstawionym układem warstw można spotkać się, oprócz budowli energooszczędnych, także w obiektach przemysłowych, magazynach, lodowiskach, chłod-niach i wszędzie tam gdzie podłoga będzie poddawana dużym obciążeniom.

Izolacje obwodowa z zastosowaniem Austrotherm XPS TOP

Najskuteczniejszym sposobem ochrony cieplnej elementów budynku stykających się z gruntem jest ułożenie tzw. izolacji obwodowej (Rys. 2). Jest to zewnętrzna, ciągła i pozbawiona mostków cieplnych izolacja termiczna przegród zewnętrznych bezpośrednio stykających się z gruntem.

Ułożenie izolacji termicznej ścian piwnic od strony zewnętrznej ogranicza zasięg ujemnych temperatur do wnętrza konstrukcji ściany oraz eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody lub na powierzchni wewnętrznej, tj. od użytkowej strony pomieszczeń.

Termoizolacja obwodowa ma za zadanie nie tylko zmniejszyć straty ciepła, lecz również chronić hydroizolację położoną bezpośrednio na zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej.

Rola systemu termoizolacji obwodowej w skutecznej ochronie hydroizolacji jest tym ważniejsza, iż to właśnie migrująca woda, zawierająca rozpuszczone substancje organiczne i sole mineralne, jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia ścian piwnic i ich przyspieszonej degradacji.

Najbardziej odpowiednim materiałem do wykonywania termoizolacji poniżej poziomu gruntu są płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP 30 (w przypadku wymaganej większej wytrzymałości na ściskanie materiału termoizolacyjnego zalecany Austrotherm XPS TOP 50).

Ich specyficzna budowa o zamkniętej strukturze (co najmniej 95 % komórek całkowicie zamkniętych), pozwala na zachowanie właściwości termicznych i mechanicznych bez wykonywania dodatkowych zabezpieczeń.Rys. 2. Izolacja obwodowa z zastosowaniem Austrotherm XPS TOP
1.    grunt
2.    Austrotherm XPS TOP 30
3.    hydroizolacja
4.    warstwa podkładowa
5.    ściana fundamentowa
6.    tynk wewnętrzny

Właściwości płyt Austrotherm XPS TOP 30 to:

 • całkowita odporność na działanie wilgoci, co pozwala na stosowanie ich w bezpośrednim kontakcie z każdym rodzajem wody gruntowej czy opadowej. Płyty te nie tylko są doskonałym zabezpieczeniem hydroizolacji, ale same stanowią dodatkową barierę przeciwwilgociową. Niewrażliwość na zawilgocenie to także gwarancja trwałego zachowania odpowiednich właściwości termoizolacyjnych. Nie ma koniecz-ności stosowania dodatkowej warstwy przeciwwodnej oraz ścianki osłonowej;
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie, która pozwala na stosowanie izolacji obwodowej nawet do głęboko-ści kilkunastu metrów poniżej poziomu terenu, bez dodatkowej ich ochrony przed naporem gruntu. Na-prężenia ściskające przy 10% odkształceniu w przypadku płyt Austrotherm XPS TOP 30 wynoszą min. 300 kPa; Austrotherm XPS TOP 50 – 500 kPa; Austrotherm XPS TOP 70 – 700 kPa;
 • odporność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie, powoduje podwyższenie trwałości konstrukcji. Głębo-kość strefy przemarzania sięga do 1,4 m, dlatego ściany fundamentowe są elementem budynku najbar-dziej narażonym na przemarzanie;
 • odporność na korozje biologiczną i niewrażliwość na organiczne kwasy glebowe to gwarancja zachowa-nia wszystkich parametrów.

Do docieplenia fundamentów powinno stosować się materiały odporne na uszkodzenia mechaniczne, nienasiąkliwe, odporne na korozje biologiczną, parcie wód gruntowych i gruntu oraz występujące w przyrodzie cykliczne zamrażania i odmrażania.

Materiały do termoizolacji fundamentów i podłóg na gruncie mają duży wpływ na cykl życia całego budynku, przede wszystkim na jego energochłonność, dlatego powinny spełniać najwyższe standardy. Należy zadbać, aby termoizolacja znacznie zmniejszyła straty ciepła, w efekcie nasze rachunki.

źródło i zdjęcia: Austrotherm

Firma powiązana:

Austrotherm

Telefon 33 844 70 33-36
www.austrotherm.pl
info@austrotherm.pl

Austrotherm