Aktualności

Semmelrock radzi jak przygotować fundament do budowy ogrodzenia w systemie Sonnblick?

01.06.2016

Pod murami ogrodzeniowymi, w tym także w systemie Sonnblick, zawsze należy wykonać fundament ciągły. W zależności od rodzaju gruntu rodzimego i głębokości strefy przemarzania, fundament powinien być posadowiony poniżej tej strefy.

W Polsce głębokość przemarzania waha się od 0,8 m (w zachodnich rejonach naszego kraju) do 1,4 m (w regionach północno-wschodnich). W przypadku gruntów piaszczystych (nie nawodnionych i nie wysadzinowych) głębokość posadowienia można ograniczyć do 0,5 m.

Podczas konstruowania fundamentu należy pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych. Uchronią one budowlę przed negatywnymi skutkami nierównomiernego osiadania fundamentów, zmian temperatury i wilgotności. Odległość pomiędzy dylatacjami powinna wynosić 10 - 12 m. Optymalnym sposobem wykonania fundamentu jest podzielenie prac na dwa etapy.

W etapie pierwszym należy wykonać wykop o szerokości minimum 30 cm i głębokości dostosowanej do strefy przemarzania, a następnie zalać go betonem klasy C16/20. Wysokość tej warstwy należy dostosować do powierzchni terenu wokół muru, przy założeniu wymiarów ławy żelbetowej o wysokości minimum 30 cm.

Drugi etap rozpoczyna się po stwardnieniu wylanego betonu, co trwa ok. 24 godzin. W pierwszej kolejności przygotowuje się szalunki zasadniczej ławy żelbetowej. Wysokość ławy powinna wynosić minimum 30 cm, szerokość zaś nie powinna być większa niż szerokość muru (19 cm).

W przygotowane szalunki należy wmontować zbrojenie podłużne (2 x Ø 10 górą i dołem), zbrojenie poprzeczne słupków (8 x Ø 10) oraz zbrojenie pośrednie przęsła (4 x Ø 10). Rozstaw prętów zbrojenia poprzecznego należy zaplanować tak, aby zapewnić minimalne otulenie. Po dokładnym sprawdzeniu odległości pomiędzy zbrojeniem poprzecznym słupków i jego rozstawu w przekroju, całość zalewa się betonem klasy C20/25.

źródło i zdjęcia: Semmelrock Stein+Design